Procedura na wypadek zagrożenia COVID-19 (2)

Procedura na wypadek zagrożenia COVID-19 w zakresie zasad i trybu zapobiegania zakażeniu
i rozprzestrzenianiu się choroby 
w Przedszkolu Nr 22 w Gdyni

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z dnia 20 marca 2020 r. Poz. 491)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z dnia 29 kwietnia 2020 r. poz. 780)

Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 2 lipca 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, innych form  wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59 oraz z 2020r. poz. 322, 394, 567)

Oświadczenie Prezesa UODO, Motywem 49 RODO i art. 17 specustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz.374, 567,568) oraz wytycznymi MEN w sprawie pierwszeństwa w korzystaniu z opieki przedszkolnej w czasie trwania epidemii koronawirusa.

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela(Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)

Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

Głównym celem procedury jest zapobieganie zakażeniu i rozprzestrzenianiu się COVID-19 oraz działania wynikające z pojawienia się zakażenia w placówce.

Osobą odpowiedzialną za wdrożenie procedury jest dyrektor placówki zaś osobami odpowiedzialnymi za realizację procedury pracownicy placówki. Niniejsza procedura opracowana jest w oparciu o wytyczne GIS oraz wytyczne MPiPS i MZ i jest na bieżąco aktualizowana.

I.

ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI W CZASIE STANU EPIDEMICZNEGO

 1. Rodzic przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola przesyła podpisane i zeskanowane oświadczenie (załącznik nr 1) na adres: p22@przedszkole22.com.pl
 2. Rodzic przyprowadza do przedszkola dziecko zdrowe w godzinach od 7:00 do 8:00.
 3. Rodzic odbiera dziecko z przedszkola w godzinach od 14:30 do 17:00.
 4. Dziecko może być przyprowadzane i odbierane jedynie przez rodziców – matkę, ojca lub osobę upoważnioną, z którą wspólnie zamieszkuje.
 5. Rodzic przyprowadzając i odbierając dziecko nie wchodzi do placówki.
 6. Rodzice, w oczekiwaniu na wejście do przedsionka i zmierzenie temperatury ciała dziecka, stoją przed wejściem głównym zachowując bezpieczną odległość 1,5 m od siebie.
 7. W przedsionku przedszkola może jednocześnie przebywać jeden rodzic z dzieckiem/dziećmi.
 8. Przed przekazaniem dziecka pracownikowi przedszkola rodzic/ prawny opiekun dezynfekuje ręce, ma założoną maseczkę osłaniającą nos i usta. (Rodzic musi posiadać własne środki ochrony osobistej).
 9. W obecności rodzica pracownik przedszkola mierzy dziecku temperaturę termometrem bezdotykowym i zapisuje.
 10. Temperatura ciała dziecka mierzona jest tylko i wyłącznie z chwilą zakrycia ust i nosa przez rodzica i dziecko.
 11. W razie temperatury podwyższonej lub widocznych objawów chorobowych, dziecko nie zostaje przyjęte do przedszkola
 12. Dziecko wchodząc do placówki odbierane jest przez pracownika przedszkola w przedsionku budynku.
 13. Rodzic każdego dnia przekazuje pracownikowi Kartę Mieszkańca /Kartę Przedszkola, odbija kartę i wkłada do półki dziecka, przy odbiorze dziecka pracownik ponownie odbija kartę i oddaje rodzicowi.
 14. Wyznaczony pracownik pomaga dziecku w szatni i zaprowadza do sali pod opiekę nauczyciela lub przekazuje rodzicowi.
 15. Po każdym odbiorze dziecka wyznaczony pracownik przedszkola dezynfekuje sobie ręce.
 16. Na czas epidemii wprowadza się całkowity zakaz przynoszenia przez dzieci zabawek i innych przedmiotów z domu. Dziecko nie może przynosić do przedszkola zabawek, jedzenia, napojów, chusteczek jednorazowych oraz innych przedmiotów.
 17. Dziecko o długich włosach powinno mieć je związane gumką.
 18. Rodzic odbierający dziecko z przedszkola zgłasza się przez system domofonów/lub sposób przyjęty w placówce i oczekuje na dziecko.
 19. Istotne informacje o stanie zdrowia, samopoczuciu dziecka podczas pobytu w przedszkolu w danym dniu, przekazywane są wyłącznie poprzez zdalne środki przekazu.
 20. Dziecko od 4 roku życia, wyposażone jest w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do placówki.
 21. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą lub pojawieniu się objawów chorobowych podczas pobytu dziecka w przedszkolu rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, że dziecko jest zdrowe i nie ma przeciwwskazań, aby uczęszczało do przedszkola.
 22. Jeżeli ktoś z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji domowej obowiązuje rodzica/prawnego opiekuna bezwzględny zakaz przyprowadzenia dziecka do przedszkola.

II.

ZASADY KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW W CZASIE STANU EPIDEMICZNEGO

 1. Dzieci na plac zabaw wychodzą pod opieką opiekunów przypisanych do danej grupy.
 2. W szatni i podczas wychodzeniu na plac zabaw stosuje się rotacyjność grup.
 3. Dzieci nie korzystają ze stałych elementów wyposażenia placu zabaw.
 4. Na placu zabaw należy starać się zachować możliwie maksymalną odległość personelu i dzieci od siebie.
 5. Po powrocie z placu zabaw dzieci rozbierają się w szatni, a następnie dokładnie myją ręce. Opiekun myje i dezynfekuje ręce.

III.

PLAN HIGIENY I DEZYNFEKCJI/ZASADY HIGIENY I DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLA

 1. Przedszkole pracuje według ustalonego planu/zasad higieny, które w okresie stanu epidemicznego zostały dostosowane do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego (załącznik nr 2)
 2. Do mycia rąk, mycia i dezynfekcji powierzchni płaskich i dotykowych stosuje się środki dedykowane do zwalczania COVID-19 (załącznik nr 3).
 3. Obowiązkiem osoby zarządzającej placówką jest zapewnienie stałego dostępu do środków myjących i dezynfekujących oraz indywidualnych środków ochrony osobistej.
 4. Na terenie placówki rozmieszczone są dozowniki z preparatem do dezynfekcji rąk oraz instrukcje prawidłowej dezynfekcji rąk . 
 5. W przedszkolu stosuje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników (załącznik nr 4).
 6. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy w pomieszczeniach kuchennych, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

IV.

ZASADY PRZEBYWANIA OSÓB TRZECICH W PLACÓWCE

 1. Przebywanie osób trzecich w placówce ograniczone jest do minimum. Osoby te zaopatrzone powinny być w indywidualne środki ochrony osobistej (maseczka, przyłbica, rękawiczki).
 2. Na czas epidemii zawiesza się wszelkie zajęcia dodatkowe (rytmika, j. angielski) i imprezy (teatrzyki, festyny) prowadzone przez osoby z zewnątrz.
 3. Dostawcy żywności oraz środków chemicznych nie mogą wchodzić na teren placówki. Dostawy powinny odbywać się być przy drzwiach przeznaczonych do przyjmowania towarów i stamtąd odebrane przez pracowników placówki.
 4. Listonosz oraz kurierzy nie mogą wchodzić do placówki. W przypadku dostarczenia przesyłki pracownik przedszkola zaopatrzony w maseczkę i rękawiczki powinien odebrać ją osobiście sprzed drzwi wejściowych. Dokumenty dostarczone do placówki podlegają 24 godzinnej kwarantannie.
 5. Kontakt z Dyrektorem placówki odbywa się poprzez kontakt telefoniczny, e-mailowy. W wyjątkowych sytuacjach, po wcześniejszym ustaleniu terminu. Osoby te, mogą wejść do przedsionka budynku, wyłącznie w maseczce i po zdezynfekowaniu rąk lub w rękawiczkach.

V.

WYTYCZNE DLA PRACOWNIKÓW

Pracownik przedszkola, w przypadku pojawienia się niepokojących objawów (podwyższona temperatura, kaszel, ból głowy) powinien pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.

 1. Zadania pracowników:
  a. Pracować zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w procedurze.
  b. Usunąć z sali, przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki. Systematycznie dezynfekować przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.).
  c. Pracownik zobowiązany jest dezynfekować powierzchnie dotykowe (m.in. klamki, włączniki światła, itp.) oraz powierzchnie płaskie (np. blaty stołów).
  d. Wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę.
  e. Zwracać uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.
  f. Unikać organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.
  g. Przestrzegać reżimu sanitarnego, w kontakcie z rodzicami/opiekunami prawnymi używać środków ochrony osobistej (maseczka/przyłbice, rękawiczki), zachować w miarę możliwości bezpieczny dystans.
  h. Przestrzegać zakazu bezpośredniego kontaktu opiekunów ze sobą w czasie sprawowania opieki nad dziećmi.
  i. Przestrzegać zakazu kontaktu personelu kuchennego z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 2. Ogranicza się w miarę możliwości zaangażowanie w pracę z dziećmi pracowników i personelu powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami
 3. Pracownicy w razie konieczności zaopatrzeni są w indywidualne środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, przyłbice).

VI.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19

 1. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek objawów chorobowych u dziecka podczas jego pobytu w przedszkolu, należy natychmiast poinformować dyrektora przedszkola.
 2. Dyrektor decyduje o umieszczeniu dziecka w odosobnionym miejscu (izolatorium) i wyznacza jednego z nauczycieli do pozostania w nim z dzieckiem z zachowaniem 2 m odległości.
 3. Dyrektor niezwłocznie powiadamia rodziców o pogorszeniu się stanu zdrowia dziecka.
 4. Następnie powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdyni o wystąpieniu zachorowania dziecka w przedszkolu i postępuje zgodnie ze wskazaniami.
 5. Rodzice są zobowiązani do jak najszybszego odebrania dziecka z przedszkola.
 6. W przypadku braku kontaktu z rodzicami przedszkole wzywa karetkę pogotowia.
 7. Dyrektor przekazuje rodzicom wskazania PSSE co do dalszego postępowania w procesie leczenia dziecka.
 8. Rodzice mają obowiązek poinformowania przedszkole o diagnozie lekarskiej tylko w przypadku stwierdzenia zachorowania przez dziecko lub członka rodziny zamieszkującego z dzieckiem na Covid-19.
 9. Rodzice, przyprowadzający dzieci do przedszkola w czasie trwania epidemii, są zobowiązani do podania aktualnych numerów telefonów oraz oddzwanianie na nieodebrane połączenie z przedszkola.

Oświadczenia i zgody rodziców