Deklaracja dostępności

Wstęp:

Przedszkole Nr 22 w Gdyni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.przedszkole22.com.pl

Data publikacji strony internetowej: 04.02.2017 rok

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 31.03.2020 rok

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:               

 • zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych oraz informacji dźwiękowej dla osób niewidzących,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
 • Część plików nie jest dostępna cyfrowo.

Informacje dodatkowe – strona posiada:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po lewej stronie przy poruszaniu się po witrynie), a w nim:

 • podwyższony kontrast,
 • możliwość powiększania liter,
 • podświetlane linki,
 • mapa strony,
 • skala szarości,
 • jasne tło.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności i metoda oceny dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 31.03.2020 roku.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Przedszkola Nr 22 w Gdyni.

Kontakt i informacje zwrotne:

Osoba kontaktowa w sprawie dostępności: Katarzyna Rutka

e-mail: p22@przedszkole22.com.pl

lub skontaktować się telefonicznie: nr tel. 58-622-04-42 wew. 21.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:

 1. Do budynku Przedszkola Nr 22 w Gdyni prowadzi główne wejście znajdujące się od strony ulicy Hallera. Prowadzą do niego schody lub oddalona o 50 metrów, od schodów, utwardzona droga bez barier architektonicznych, nachylona pod kątem mniejszym niż 8% do poziomu.
 2. Na terenie przedszkola nie ma miejsc parkingowych.
 3. Budynek przedszkolny jest dwukondygnacyjny, nie posiada windy osobowej.
 4. Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne:

Przedszkole posiada aplikację mobilną.