Grupa I – Miłe Misie

ZADANIA WYCHOWAWCZO – KSZTAŁCĄCE
Grupa I

Czerwiec 2022

Drodzy Rodzice!

W czerwcu nasza praca edukacyjno-wychowawcza skupi się wokół następujących tematów:

 • Lato – czas zabawy
 • Kolorowe lato
 • Żegnamy przedszkole
 • Do widzenia!

Planowane cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • uświadomienie, że w otoczeniu są osoby, do których można zwrócić się po pomoc;
 • ćwiczenie umiejętności uważnego słuchania;
 • rozbudzenie zainteresowania zwierzętami egzotycznymi poprzez zabawy ruchowe;
 • rozwijanie percepcji słuchowej;
 • kształtowanie wrażliwości na odgłosy zwierząt;
 • rozwijanie prawidłowej percepcji i znajomości nazw kolorów;
 • kształtowanie aktywności twórczej i wyobraźni;
 • zachęcanie do dzielenia się swoimi doświadczeniami;
 • kształtowanie przyjaznego stosunku do przyrody;
 • wdrażanie do współdziałania z rówieśnikami;
 • rozpoznawanie oznak lata;
 • nazywanie zjawisk pogodowych upał, burza;
 • rozumienie potrzeby nawadniania organizmu podczas upału;
 • kształtowanie wrażliwości na muzykę;
 • rozwijanie motoryki małej w różnych działaniach plastycznych;
 • zdobywanie samodzielnych doświadczeń sensorycznych;
 • nabywanie samodzielności podczas wykonywania codziennych czynności;
 • rozumienie znaczeń znaków i symboli;
 • poznanie zabaw ruchowych z wykorzystaniem różnego rodzaju piłek;
 • kształtowanie sprawności fizycznej i doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej;
 • wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych podczas zabaw ruchowych z piłką;
 • komponowanie wzorów w ograniczonym polu;
 • nauka pokonywania trudności;

Konsultacje dla rodziców odbędą się 13.06 w godzinach 12:00-13:00. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie
(e-mail) chęci udziału w konsultacjach.