Historia przedszkola

 

Przedszkole rozpoczęło swoją działalność 1 października 1951 roku. Wówczas, jako Państwowe Przedszkole Nr 22 usytuowane w Gdyni na Wzgórzu Nowotki przy ul. Róży Luksemburg 37 zapewniało opiekę dzieciom matek pracujących zamieszkujących w pobliżu placówki, a także dzieciom pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Gdyni.

Budynek przedszkolny oddano w stanie surowym z trzema salami do zabaw oraz zajęć i salą gimnastyczną mieszcząca się na parterze.

W wyniku zmian ustrojowych i legislacyjnych w 1992 roku placówka, nie zmieniając swojej siedziby, stała się Przedszkolem Samorządowym Nr 22 w Gdyni mieszczącym się na Wzgórzu Św. Maksymiliana przy ul. Gen. Józefa Hallera 37.

Pani Kazimiera Czarko w 1951 roku organizowała przedszkole i kierowała nim do 1977 roku. W latach 1977 – 1983 Dyrektorem Przedszkola była Pani Krystyna Faleńska, następnie do 1988 roku Pani Teresa Łyszkowska. Od 1988 roku Dyrektorem Przedszkola jest Joanna Walaszkowska i kieruje nim aż do chwili obecnej.

  • W latach 1951 – 1962

Przy współudziale pracowników i rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola zagospodarowano ogródek przedszkolny; wywieziono gruz, śmieci, zbudowano dwie piaskownice, zasadzono kwiaty, krzewy, wykonano klomby, ogródek doświadczalny, ogrodzono teren siatką drucianą i wyposażono w sprzęt sportowo – rekreacyjny.

  • W 1963 roku

Przyrost naturalny i konieczność podjęcia pracy przez kobiety spowodował duże zapotrzebowanie na zorganizowaną opiekę dla dzieci w wieku przedszkolnym. Salę gimnastyczną zagospodarowano na salę zabaw, zajęć i odpoczynku dzieci – utworzono czwarty oddział.

  • W 1991 roku

Placówka zgłasza akces integrowania dzieci niepełnosprawnych ze sprawnymi rówieśnikami. Jako jedno z czterech przedszkoli zostaje wyznaczone przez organ prowadzący do organizowania zajęć wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczych z udziałem dzieci niepełnosprawnych.

  • W 1992 roku

Przedszkole zgodnie z obowiązującymi przepisami stało się zadaniem własnym gminy. Gmina Gdynia stała się organem prowadzącym Przedszkole Samorządowe Nr 22.

  • W 1993 roku

W wyniku zmiany Ustawy o Systemie Oświaty i zmiany finansowania placówek przedszkolnych następuje zmiana organizacyjna pracy przedszkola. Dzieci mogą uczęszczać na 5-cio godzinne minimum programowe i poza 5-cio godzinne minimum programowe.

  • W 2004 roku

Rodzice dzieci uczęszczających do naszej placówki zgłosili przedszkole do konkursu „Gdynia bez barier”. Kapituła konkursu pozytywnie rozpatrzyła wniosek i przedszkole otrzymało medal „Gdynia bez barier” „za wyjątkowy profesjonalizm pracy i stworzenie przyjaznego klimatu do pełnego rozwoju każdego dziecka, uwzględniając jego możliwości, potrzeby i wrażliwość”.

  • W 2009 roku

Minister Edukacji Narodowej, za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, nadała Dyrektor Joannie Walaszkowskiej Medal Komisji Edukacji Narodowej.

  • W 2012 roku

Minister Edukacji Narodowej, za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, nadała V-ce Dyrektor Barbarze Ambroziak Medal Komisji Edukacji Narodowej.

  • W 2013 roku

Minister Edukacji Narodowej, za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, nadała Pani Ewie Trzeszan  Medal Komisji Edukacji Narodowej.

  • W 2014 roku

Minister Edukacji Narodowej, za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, nadała Pani Zdzisławie Maćkowiak Medal Komisji Edukacji Narodowej.