Oferta edukacyjna

Czas pracy przedszkola i rozkład zajęć

Przedszkole Nr 22 w Gdyni jest pięcio – oddziałową placówką wychowania przedszkolnego. Uczęszczają do niej dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Przedszkole integruje dzieci niepełnosprawne ze sprawnymi rówieśnikami.

Przedszkole jest czynne 11 miesięcy w roku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 600 do 1700. W tym czasie odbywają się zabawy, zajęcia planowane i inspirowane przez nauczycielki oraz podejmowane z własnej inicjatywy dzieci.

W pracy wychowawczej i dydaktycznej preferuje się otwarty styl i aktywne metody, tworzone są sytuacje, które korelują z potrzebami dzieci i wyzwalają ich potencjał twórczy.

W godzinach rannych odbywają się najczęściej zabawy indywidualne lub zespołowe o charakterze organizacyjnym, integracyjnym, korekcyjno – kompensacyjnym, porządkowym, które prowadzą nauczycielki poszczególnych grup w zależności od potrzeb wychowanków.

Czas popołudniowy wypełniają natomiast dodatkowo swobodne zabawy inicjowane przez dzieci oraz zajęcia dodatkowe takie jak: język angielski, taniec towarzyski czy gimnastyka korekcyjna.

Programy wychowawczo – dydaktyczne

Działania edukacyjne planowane i prowadzone są zgodnie z:

 • Podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego)
 • Odkrywam siebie i świat Programem edukacji przedszkolnej Jadwigi Pytlarczyk.
 • Programem Rozwoju Przedszkola Nr 22 w Gdyni,
 • Rocznymi planami pracy wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczej opracowywanymi przez zespoły Rady Pedagogicznej na każdy rok szkolny.

Nauczyciele są autorami i współrealizatorami programów edukacyjno-wychowawczych m.in.

 • Program edukacyjny „Autochodzik Gotowi do Drogi” wspierany przez Fundację Bezpieczni w Ruchu Drogowym i Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
 • „Prawa dziecka w przedszkolu”
 • „Program stymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z zaburzeniami rozwoju”
 • „Przybliżanie dzieciom 5-6-letnim problematyki morskiej”
 • „Kaszëbë moja mała ojczyzna”
 • „W zdrowym ciele zdrowy duch. Rozwijanie świadomości własnego ciała i umiejętności dbania o jego kondycję u dzieci w wieku przedszkolnym”.

W pracy pedagogicznej korzystają również z:

 • Programu rozwijającego percepcję wzrokową – wzory i obrazki – M. Frostig i D Horne,
 • Elementów i metod ruchu rozwijającego W. Sherborne,
 • Metody ośrodków pracy M. Grzegorzewskiej,
 • Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 • Dziecięcej matematyki. Program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych – E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,