Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna Przedszkola nr 22 w Gdyni

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U . z 2019 r. poz.1481 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej z późniejszymi zmianami ( Dz.U. z 2018 r. poz.1900).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i  udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i  placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591).

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka  jest Przedszkole nr 22 w Gdyni, adres do korespondencji: ul. Gen. J. Hallera 37, 81- 428 Gdynia, e-mail: p22@przedszkole22.com.pl
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest pan Grzegorz Sarniak, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@gdynia.pl lub korespondencyjnie na adres Urząd Miasta Gdyni. Al.Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
 3. Celem zbierania danych jest wypełnianie statutowych zadań Przedszkola w zakresie opieki, wychowania i kształcenia Pani/Pana dziecka. art.6 ust.1 C).
 4. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą przekazywane:
  a) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu w procesie rekrutacji do przedszkola i  kontynuacji edukacji przedszkolnej oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom przedszkola,
  b) podmiotom udostępniającym nam programy umożliwiające naliczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
  c).szkołom podstawowym w celach informacyjnych dotyczących realizacji obowiązku przedszkolnego,
  d) Systemowi Informacji Oświatowej w celach statystycznych.
 5. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych .
 8. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów dla jakich zostały zebrane, w tym przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentów.
 9. Na mocy przysługujących Pani/Panu uprawnień może Pani/Pan złożyć do Dyrektora jako Administratora Danych Osobowych wniosek o:
  a) sprostowanie/poprawienie danych osobowych własnych lub dziecka,
  b) usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszej stronie internetowej,
  c) ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
  d) dostęp do danych (o informację o przetwarzanych danych oraz kopię danych).
 10. Informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Pani/Pana lub danych Pani/Pana dziecka. W przypadku sprzeciwu nie będziemy mogli przetwarzać Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka, chyba, że wykażemy, iż istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, a zwłaszcza dla wypełniania statutowych zobowiązań Przedszkola wobec Pani/Pana dziecka.
 11. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w formie papierowej i  elektronicznej.
 12. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa ul. Stawki 2.

Dane kontaktowe Przedszkola

Przedszkole nr 22
adres do korespondencji: ul. Gen. J. Hallera 37, 81- 428 Gdynia,
e-mail: p22@przedszkole22.com.pl,
tel: 58-622-04-42.

Dyrektor Przedszkola Nr 22 w Gdyni
Joanna Walaszkowska