Procedura odwoławcza

Szanowni Rodzice,

W dniu dzisiejszym – 14 kwietnia o godz. 12.00  wywieszone zostają listy dzieci przyjętych do przedszkola.

Macie Państwo 7 dni kalendarzowych, aby zwrócić się na piśmie do Komisji Rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

Termin składania wniosków mija 21 kwietnia 2021 roku.

Uzasadnienie odmowy przyjęcia Komisja Rekrutacyjna sporządza w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica.

Rodzic może w ciągu 7 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy, wnieść ODWOŁANIE do Dyrektora Przedszkola.

Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni (od dnia jego otrzymania).

Na rozstrzygnięcie Dyrektora służy skarga do Sądu Administracyjnego (art. 150 ust. 9 ustawy Prawo Oświatowe).

Odwołania do Komisji Rekrutacyjnej i do Dyrektora przedszkola można składać w zaklejonej kopercie w godz. od 7.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku. Kopertę odbierze upoważniony pracownik przedszkola.

Joanna Walaszkowska – Dyrektor Przedszkola Nr 22