Projekt edukacyjny „Mały obywatel”

Wstęp
Już od wczesnego dzieciństwa należy rozbudzać w dzieciach miłość do ojczyzny, bo jak mawiał Jan Zamoyski; Taka Rzeczpospolita, jakiej jej młodzieży chowanie;.
Dziecko wychowuje się w określonym kraju, uczy się porozumiewania w języku rodziców, czerpie z bogatej tradycji ziemi, jaką zamieszkuje. Od małego uczy się identyfikacji z własnym narodem, miastem czy dzielnicą. Poznaje jej historię, zabytki, sławnych ludzi. Czerpie z dorobku pokoleń i myśli sławnych rodaków.
Żyjemy w Polsce, jesteśmy Polakami i ważne jest, aby dziecko od małego bobasa uczyło się utożsamiania ze swoim krajem.
W początkowym okresie dla dziecka jego małą ojczyzną jest rodzina w której się wychowuje. Poznaje język, razem z rodzicami uczestniczy w obchodach świąt narodowych, zwiedza nasz piękny kraj, włącza się w celebrowanie świąt i zwyczajów.
Jest to okres zaszczepienia w dzieciach przynależności narodowej.
Kolejnym ważnym okresem w rozwoju patriotyzmu jest wiek przedszkolny. Dziecko wchodzi w dużą grupę rówieśników mówiących tym samym językiem, przeżywającą te same wydarzenia. Poznaje historię swojego miasta w którym żyje, zwiedza muzea i zaczyna interesować się wybranymi zabytkami. Podczas licznych wycieczek i spacerów ma okazję doświadczać piękna otoczenia i architektury miasta. Zaczyna poznawać barwy narodowe, godło Polski, wsłuchuje się w hymn narodowy. Stawia pytania na temat swoich
przodków, którzy tworzy historię i niejednokrotnie brali udział w ważnych wydarzeniach. Samodzielnie wykonuje prace związane ze swoim miastem, regionem i ojczyzną.
Dużo się mówi o byciu Europejczykami, ale ważne jest by rozpocząć i uświadomić każde dziecko o tym co to znaczy być Polakiem.
Niniejszy projekt został stworzony z myślą o dzieciach w wieku przedszkolnym, zainspirowany programem IPN-u;. Zadaniem projektu jest pomoc w wychowaniu dziecka na patriotę.
I. CELE PROGRAMU:
CEL GŁÓWNY:
budowanie u dzieci świadomości przynależności do własnego miasta, regionu i kraju, poznanie kultury materialnej i duchowej, zwyczajów, tradycji oraz historii.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
kształtowanie szacunku dla własnego państwa;
kształtowanie tożsamości narodowej i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji;
kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej;
rozwijanie poszanowania postaw prospołecznych i dobra wspólnego;
rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz szacunku dla symboli narodowych;
kształtowanie odpowiedniego zachowania w czasie uroczystości przedszkolnych, państwowych;
umożliwianie kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturowych i politycznych
II. ADRESACI PROGRAMU
Dzieci przedszkola 22
Nauczyciele
Rodzice
III. METODY I FORMY PRACY:
METODY:
podające: opowiadanie, pogadanka, pokaz, opis, praca z tekstem,
problemowe: burza mózgów, inscenizacja,
praktyczne i aktywizujące: wystawa, spotkania, działania praktyczne, ćwiczenia i zabawy ruchowej i muzyczno-ruchowe.
FORMY:
praca z grupą (zbiorowa),
zespołowa,
indywidualna jednolita i zróżnicowana.
IV. ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
teksty literackie: wiersze, opowiadania, legendy,
środki o charakterze graficznym i materialnym: historyjki obrazkowe, karty pracy, zdjęcia, widokówki, ilustracje, albumy, pamiątki rodzinne i regionalne,
techniczne środki audiowizualne.
V. PROJEKT EDUKACYJNY A PODSTAWA PROGRAMOWA
Projekt jest zgodny z następującymi obszarami podstawy programowej:
Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
1) wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie, gdzie one pracują, czym się zajmują;
2) zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orientuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. policjanta, strażaka;
3) wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa;
4) nazywa godło i flagę państwową, zna polski hymn i wie, że Polska należy do Unii Europejskiej;
5)wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa.
VI. EWALUACJA PROJEKTU
Ewaluacja przeprowadzana będzie na koniec każdego zajęcia , a także podczas obserwacji pedagogicznej. Wnioski z niej wypływające będą zanotowane w kartach obserwacji dzieci.
Zostanie utworzony kącik patriotyczny.
Przeprowadzenie ankiety obrazkowej dla dzieci
PLAN PRACY
MIESIĄC
ZADANIA SZCZEGÓŁOWE
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA
Wrzesień
Poznajemy najbliższe otoczenie
Jestem dobrym Polakiem – Kodeks Przedszkolaka
Wspólnie się bawimy
Dziecko zna :
swoje imię i nazwisko
imiona i nazwiska dzieci z własnej grupy
imiona wychowawczyń z własnej grupy i innych pracowników przedszkola
drogę do przedszkola
pomieszczenia w budynku przedszkolnym i umie się swobodnie po nim poruszać
ogród przedszkolny
rozpoznaje własny dom, blok i otoczenie
umie sprzątać zabawki
umie pomagać w domu i przedszkolu
dyżurować
Październik
Katechizm Polskiego Dziecka
Zwierzęta mieszkające w Polsce
Owoce i warzywa rosnące w Polsce
Dziecko:
recytuje z pamięci wiersz
wymienia zwierzęta mieszkające w Polsce
wymienia owoce i zwierzęta rosnące w Polsce
Listopad
Mały Polak
Flaga Polski
Andrzejkowe zwyczaje
Dziecko:
potrafi odróżnić godło polskie od herbu swojego miasta i innych miast Polski
umie przyjąć odpowiednią postawę podczas słuchania lub śpiewania hymnu
czuje się Polakiem i jest z tego dumny
zna i uczestniczy w obchodach świąt narodowych
Grudzień
Świąteczne kartki
Świąteczne kolędowanie
Świąteczne dekoracje
Dziecko:
uczestniczy w tradycjach związanych z Bożym Narodzeniem
wykonuje proste ozdoby świąteczne
śpiewa wybrane kolędy i pastorałki
Styczeń
Portrety dziadków
Wywiad z dziadkami
Jak się kiedyś ubierano?
Dziecko:
zna imiona rodziców, rodzeństwa, dziadków
wymienia członków najbliższej rodziny
wskazuje na obrazkach dawne strój?
Luty
Bajki polskie
Mówimy po polsku
Muzyka ludowa
Dziecko:
posługuje się w wypowiedziach: dialogiem, recytacją, monologiem, opowiadaniem, śpiewem
potrafi prawidłowo stosować fory fleksyjne (np. poprawnie stosuje formy czasowników i innych części mowy)
umie odpowiednio modulować głos, adekwatnie do wypowiedzi
używa określeń, które charakteryzują cechy przedmiotów i zjawisk
wykorzystuje nowo poznane słowa w swoich wypowiedziach
potrafi korzystać z kącika książki, czasopism, albumów, atlasów, encyklopedii dla dzieci jako źródeł informacji
Marzec
Spacerem po osiedlu
Ptaki polskie
Zwierzęta na polskiej wsi
Dziecko:
orientuje się w drodze do przedszkola
potrafi podczas spaceru wskazać swój dom
rozpoznaje i nazywa ptaki mieszkające w Polsce
Kwiecień
Tradycje wielkanocne
Uśmiechnij się jesteś w Gdyni
Kolorowe domy
Dziecko zna :
ma świadomość, rozumie potrzebę podtrzymywania rodzinnych tradycji
najbliższą okolicę, swoje osiedle, miasto, ważne budynki, pomniki, zabytki kultury, muzea, siedziby władz lokalnych
rozpoznaje herb miasta
zna najważniejsze tradycje związane z Wielkanocą
Maj
Narodowy taniec Polski – Polonez
Poznaję swoją rodzinę
Stosuję się do norm w grupie i w życiu społecznym
Dziecko :
uczy się szanować zabawki, sprzęt, książki
odpowiednio zachowuje się w ogrodzie przedszkolnym ( nie niszczy kwiatów i krzewów )
nie hałasuje w miejscach publicznych
stosuje formy grzecznościowe
uczy się zachowania czystości w miejscach publicznych
potrafi odpowiednio zachowywać się w środowisku przyrodniczym zauważając niektóre związki i zależności występujące w przyrodzie
tańczy prosty układ taneczny
Czerwiec
Wakacje nad morzem
Wypoczynek w górach
Na Kaszubach
Dziecko:
poznaje tradycję swojego regionu
wykonuje prosty ludowy instrument muzyczny
wie, że mieszka nad morzem
wskazuje na bezpieczne zabawy nad morzem
zna różne formy wypoczynku w kraju
ANKIETA OBRAZKOWA DLA DZIECI
Wskaż obrazek, który przedstawia flagę Polski
Dzieci wśród 4 flag europejskich pokazuje paluszkiem flagę Polski
Pokoloruj obrazek
Każde z dzieci otrzymuje godło Polski do pokolorowania zgodnie z oryginałem
Wskaż na obrazkach herb Gdyni
Dzieci wśród 4 herbów wskazują paluszkiem herb Gdyni

opracowanie
mgr Urszula Janusz