Author Archives: admin

Rozwój mowy dziecka

Mowa dziecka rozwija się od urodzenia. Nauka mówienia polega na naśladowaniu najbliższych dorosłych, najczęściej rodziców i ich zachowań językowych. Jeśli rodzice wypowiadają się normalnie, ich wymowa jest prawidłowa i wyraźna, nabywanie umiejętności językowych przez dziecko będzie łatwiejsze. W trwającym kilka lat rozwoju mowy dziecka  wyróżnić możemy 4 okresy: – okres...

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Pojęcie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w przedszkolu Pojęcie wczesnego wspomagania i szczegółowe warunki jego realizacji określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013. Wg tego aktu prawnego wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest wielokierunkową pomocą dla dziecka i jego rodziny od momentu wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w...

Twórcze zabawy słowne

Twórcze zabawy słowne jako aktywizująca metoda wspomagająca rozwój mowy dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Miałam możliwość uczestniczenia w formach doskonalenia z zakresu Edukacji Teatralnej Dzieci i Młodzieży oraz różnorodnych warsztatach twórczych, wykorzystujących metody Orfa, Freineta, dramy, Klanzy. Zawsze lubiłam zabawowe formy teatralne jako aktywną współpracę z dziećmi, najpierw jako rodzic i wychowawca przedszkolny, a obecnie...

Babciu, Dziadku pobawmy się w teatr

Rok 2015 został ogłoszony Rokiem 250-lecia teatru publicznego w Polsce.19 listopada 2015 roku mija 250 lat od zaprezentowania pierwszego przedstawienia teatralnego przez zespół polskich aktorów, stworzony z inicjatywy króla Stanisława Augusta. Data ta uważana jest za początek dziejów Teatru Narodowego, a jednocześnie za początek polskiego teatru publicznego. Wydawnictwo Szkolne PWN...

Konstruktywizm w pedagogice

Konstruktywizm w pedagogice Głównym przedstawicielem konstruktywizmu pedagogicznego był profesor psychologii poznawczej Ernest von Glaserdfelg zwany często ojcem radykalnego konstruktywizmu, który swoje założenia opierał przede wszystkim na poglądach Jeana Piageta. Uważał on, iż aby dziecko prawidłowo rozwijało swoje zainteresowania oraz zdobywało nową wiedzę, niezbędne jest stworzenie odpowiedniej przestrzeni edukacyjnej. Konstruktywizm pojawił  się...

Sztuka świadomego oddychania

„Sztuka świadomego oddychania przywraca koncentrację, poprawia kondycję organizmu, zapewnia zdrowie i długowieczność.” Andrzej Wasilewski Specyfika układu oddechowego u dzieci w młodszym wieku szkolnym (fragmenty wstępu autorskiego programu ,,Zabawy z Oddeszkiem”). Do chorób, które zajmują obecnie pierwsze miejsce u dzieci w wieku przedszkolnym, należą choroby układu oddechowego (Ch.U.O). Wykazano, że 70% absencji chorobowej dzieci uczęszczających do przedszkoli...

Projekt edukacyjny „Mały obywatel”

Wstęp Już od wczesnego dzieciństwa należy rozbudzać w dzieciach miłość do ojczyzny, bo jak mawiał Jan Zamoyski; Taka Rzeczpospolita, jakiej jej młodzieży chowanie;. Dziecko wychowuje się w określonym kraju, uczy się porozumiewania w języku rodziców, czerpie z bogatej tradycji ziemi, jaką zamieszkuje. Od małego uczy się identyfikacji z własnym narodem,...

Jak wychować dziecko na patriotę

Jak wychować dziecko na patriotę? — Kto ty jesteś? — Polak mały. — Jaki znak twój? — Orzeł biały. — Gdzie ty mieszkasz? — Między swemi. — W jakim kraju? — W polskiej ziemi. — Czem ta ziemia? — Mą Ojczyzną. — Czem zdobyta? — Krwią i blizną. — Czy...

Trening słuchowy

Trening słuchowy program aktywizujący mowę dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Różnicowanie dźwięków, ich analiza i synteza dokonują się na poziomie ośrodkowego układu nerwowego. Jeżeli ośrodek słuchowy kory mózgowej jest uszkodzony lub mniej sprawny, proces różnicowania, analizowania i syntetyzowania dźwięków przebiegają wadliwie. Nie można mylić tych zaburzeń z niedosłuchem pochodzenia obwodowego, ponieważ dziecko z takimi...

Kompetencje komunikacyjne nauczycieli

Będąc na studiach licencjackich do głębi pochłonęło mnie zagadnienie związane z kompetencjami komunikacyjnymi nauczyciela. Dlatego w tym artykule, na bazie fachowej literatury przedmiotu, postaram się przybliżyć, co to za kompetencja, a w zasadzie co to za umiejętność. Zawód nauczyciela wiąże się z posiadaniem pewnych umiejętności, z czego najważniejsza związana jest z procesami komunikacji. Jest to tak zwana kompetencja komunikacyjna,...